Regulamin konkursu z okazji dnia dziecka

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest NatiKids -  Arkadiusz Pietrukowicz ARCADIA , ul. Leona Petrażyckiego 10/2 ; 30-399 Kraków, NIP: 7421921907
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
4. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/zabawkinatikids/ (zwanej dalej “Fanpage”)

II. Warunki uczestnictwa
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację jego warunków, zawartych w niniejszym regulaminie.
2. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć
skończone 18 lat.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
5. Konkurs trwa od 21.05.2020 do 24.05.2020 do godziny: 23.59
6. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 25.05.2020 za pośrednictwem Fanpage.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

III. Zadanie konkursowe
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu jednego Laureata Konkursu tj. Uczestnika, który w okresie trwania Konkursu wykaże się kreatywnością i stworzy najciekawsze, autorskie, premierowe, niepublikowane wcześniej hasło reklamowe promujące sklep internetowy NatiKids, wolne od wad prawnych, które nie narusza praw osób trzecich.
2. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.
3. Organizator wybierze Hasło które jego zdaniem jest najbardziej kreatywne, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
4. Jeżeli do Konkursu zostaną zgłoszone dwa identyczne hasła, Komisja Konkursowa bierze pod uwagę hasło, które zostało wyłonione jako pierwsze.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

IV. Nagroda
1. Nagrodą w konkursie jest: rowerek biegowy.
2. Nagroda zostanie przesłana kurierem na adres podany przez Zwycięzcę konkursu.
3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

V. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

VI. Prawa autorskie
1. W Konkursie można zgłaszać jedynie propozycje haseł będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
2. Z chwilą wyłonienia Zwycięzcy Konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Uczestnika Konkursu, praw autorskich do korzystania i rozporządzania hasłem na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator jest uprawniony do korzystania z hasła w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika Konkursu. Na warunki te Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.
3. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać hasło reklamowe każdą techniką - w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do hasła, w tym w szczególności użyczać lub oddawać je w najem, a także rozpowszechniać hasło w każdy inny sposób w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskiego hasła reklamowego autorowi tego hasa, poza uprawnieniem do uzyskania nagrody określonej w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.
4. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszaniem praw autorskich do hasła reklamowego zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu, a przysługujących osobom trzecim lub wszczęcia przeciwko Organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem

VII. Przetwarzanie danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)* informuje się, że administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Arkadiusz Pietrukowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Arkadiusz Pietrukowicz ARCADIA z siedzibą w Krakowie (30-399), ul. Leona Petrażyckiego 10 lok. 2, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 7421921907, REGON: 385538557, zwany dalej Arkadiusz Pietrukowicz ARCADIA.
2. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, na podstawie zgody Uczestnika Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w szczególności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dn.10.05.2018 r. (Dz.U. poz. 1000).
4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody Zwycięzcy Konkursu, a następnie wszystkie wpisy konkursowe zostaną zarchiwizowane, pozostawione widocznymi na portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com/zabawkinatikids/).
5. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Uczestnik Konkursu posiada prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do przystąpienia do Konkursu.

VIII. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.